Encyklopedie

Seznam nejčastějších funkcí MS Excel, které mají odlišný anglický a český název.

Zde najdete přehled nejčastěji používaných funkcí MS Excel v české i anglické variantě.

Anglické a české názvy funkcí v MS Excel se často liší. V tomto článku naleznete seznam nejčastějších odlišných funkcí.

Česká verze Anglická verze Kategorie Popis funkce
ČAS TIME Datum a čas Vrátí pořadové číslo určitého času.
DATUM DATE Datum a čas Vrátí pořadové číslo určitého data.
DEN DAY Datum a čas Převede pořadové číslo na den v měsíci.
DENTÝDNE WEEKDAY Datum a čas Převede pořadové číslo na den v týdnu.
DNES TODAY Datum a čas Vrátí pořadové číslo dnešního data.
NYNÍ NOW Datum a čas Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času.
ROK YEAR Datum a čas Převede pořadové číslo na rok.
SEKUNDA SECOND Datum a čas Převede pořadové číslo na sekundu.
POLÍČKO CELL Informační Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.
A AND Logické Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud mají všechny argumenty hodnotu PRAVDA.
KDYŽ IF Logické Určí, který logický test má proběhnout.
NE NOT Logické Provede logickou negaci argumentu funkce.
NEBO OR Logické Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud má aspoň jeden argument hodnotu PRAVDA.
PRAVDA TRUE Logické Vrátí logickou hodnotu PRAVDA.
NEPRAVDA FALSE Logické Vrátí hodnotu NEPRAVDA.
NÁHČÍSLO RAND Matematika a trigonometrie Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.
ODMOCNINA SQRT Matematika a trigonometrie Vrátí kladnou druhou odmocninu.
SOUČIN PRODUCT Matematika a trigonometrie Vynásobí argumenty funkce.
SOUČIN.SKALÁRNÍ SUMPRODUCT Matematika a trigonometrie Vrátí součet součinů odpovídajících prvků matic.
SUMA SUM Matematika a trigonometrie Sečte argumenty funkce.
ZAOKROUHLIT ROUND Matematika a trigonometrie Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.
SMODCH STDEVP Statistika Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.
ČETNOSTI FREQUENCY Statistika Vrátí četnost rozdělení jako svislou matici.
POČET COUNT Statistika Vrátí počet čísel v seznamu argumentů.
POČET2 COUNTA Statistika Vrátí počet hodnot v seznamu argumentů.
PRŮMĚR AVERAGE Statistika Vrátí průměrnou hodnotu argumentů.
ČÁST MID Textové funkce Vrátí určitý počet znaků textového řetězce počínaje zadaným místem.
DÉLKA LEN Textové funkce Vrátí počet znaků textového řetězce.
DOSADIT SUBSTITUTE Textové funkce V textovém řetězci nahradí starý text novým.
HODNOTA VALUE Textové funkce Převede textový argument na číslo.
HODNOTA.NA.TEXT TEXT Textové funkce Zformátuje číslo a převede ho na text.
MALÁ LOWER Textové funkce Převede text na malá písmena.
NAHRADIT REPLACE Textové funkce Nahradí znaky uvnitř textu.
NAJÍT FIND Textové funkce Najde textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje malá a velká písmena).
OPAKOVAT REPT Textové funkce Zopakuje text podle zadaného počtu opakování.
PROČISTIT TRIM Textové funkce Odstraní z textu mezery.
STEJNÉ EXACT Textové funkce Zkontroluje, jestli jsou dvě textové hodnoty shodné.
VELKÁ UPPER Textové funkce Převede text na velká písmena.
VYČISTIT CLEAN Textové funkce Odebere z textu všechny netisknutelné znaky.
ZLEVA LEFT Textové funkce Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vlevo.
ZPRAVA RIGHT Textové funkce Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vpravo.
NEPŘÍMÝ.ODKAZ INDIRECT Vyhledávací Vrátí odkaz určený textovou hodnotou.
POSUN OFFSET Vyhledávací Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu.
POZVYHLEDAT MATCH Vyhledávací Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.
ŘÁDEK ROW Vyhledávací Vrátí číslo řádku odkazu.
ŘÁDKY ROWS Vyhledávací Vrátí počet řádků v odkazu.
SLOUPCE COLUMNS Vyhledávací Vrátí počet sloupců v odkazu.
SLOUPEC COLUMN Vyhledávací Vrátí číslo sloupce odkazu.
SVYHLEDAT VLOOKUP Vyhledávací Hledá v prvním sloupci matice a dál ve směru řádku, až vrátí hodnotu buňky.
TRANSPOZICE TRANSPOSE Vyhledávací Vrátí transponovanou matici.
VVYHLEDAT HLOOKUP Vyhledávací Prohledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky.
VYHLEDAT LOOKUP Vyhledávací Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.