Encyklopedie

Co jsou a k čemu slouží pracovní prostory v Power BI?

Pracovní prostor (Workspace) v Power BI je místo, kde mohou uživatelé spolupracovat na sestavách, panelech, datových sadách a datových tocích. Pracovní prostor obsahuje některý z výše uvedených prvků.

Pracovní prostor – úvodní obrazovka

 

Každý uživatel má přidělený svůj osobní pracovní prostor (My Workspace) do kterého nevidí žádný jiný uživatel. Dále může mít přistup k týmovým pracovním prostorům. V těchto sdílených pracovních prostorech může mít každý uživatel jinou roli:

 • Admin: Má plná oprávnění k pracovnímu prostoru, může přidávat a odebírat členy, upravovat obsah a nastavovat oprávnění.
 • Člen (Member): Může vytvářet, upravovat a mazat obsah, ale nemá oprávnění měnit členy nebo jejich role.
 • Přispěvatel (Contributor): Může přidávat nový obsah a upravovat existující, ale nemůže měnit nebo mazat obsah, který vytvořil někdo jiný.
 • Čtenář (Viewer): Má pouze oprávnění pro zobrazení obsahu v pracovním prostoru.

Uživatelské přístupy řešíme na úrovni celého pracovního prostoru. Každý pracovní prostor může být sdílený s někým jiným, může mít různé adminy.

Ukázka vytvořených pracovních prostorů.

 

Pracovní prostor má omezenou kapacitu uložených dat. V ukázce níže se jedná o 10 GB.

 

Každý pracovní prostor může mít různý obsah

 

Tento obsah může být složen z těchto částí:

 • Složka (Folder)
 • Sestava (Report)
 • Stránkový report (Paginated report)
 • Scorecard
 • Panel (Dashboard)
 • Semantic model
 • Dataflow
 • Streaming dataset

 

 

 

Složka (Folder)

Složky slouží k organizaci a třídění obsahu v pracovním prostoru. Složka má stejný význam jako složka na pevném disku.

Sestava (Report)

Report (sestava) je interaktivní vizualizace dat, která umožňuje uživatelům analyzovat data pomocí různých grafů, tabulek a filtrů. Uživatelé mohou vytvářet sestavy v Power BI Desktop a publikovat je do pracovního prostoru Power BI.

Sestava je publikovaný návrh z Power BI desktop do cloudu. Jednotlivé stránky jsou zobrazené v levém bočním panelu.

 

Stránkový report (Paginated report)

Stránkový report je typ sestavy, která je navržena pro přesné a formátované tiskové výstupy. Tento typ sestavy je ideální pro scénáře, kde je potřeba zobrazit data na více stránkách nebo vytvořit dokumenty jako faktury, výpisy nebo tabulky s pevně daným formátem. Hlavní význam stránkové sestavy spočívá v přípravě dat k tisku nebo publikaci – zejména jde o delší tabulky na více stran…

 

Scorecard

Scorecard je nástroj pro sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v rámci organizace. Umožňuje uživatelům snadno vizualizovat a sledovat dosažení cílů a výkonových metrik. Scorecardy jsou často využívány v řízení výkonnosti a strategickém plánování.

 

Panel (Dashboard)

Dashboard (panel) je shluk vizualizací, které poskytují rychlý přehled o klíčových metrikách a ukazatelích. Na rozdíl od sestavy, která může obsahovat více stránek a detailní analýzu, je dashboard navržen pro rychlé zobrazení nejdůležitějších informací na jedné stránce. Dashboards mohou obsahovat vizualizace z více sestav a datových sad. Význam panelu spočívá v tom, že mohu na jedno místo dostat nejdůležitější vizualizace z celého reportu.

Například ze 40 vizualizací z reportu vyberu 5 nejdůležitějších a připnu je na řídící panel.

 

 

Semantický model (Semantic model)

Semantický model je datová vrstva, která definuje strukturu dat, případně jejich vztahy a hierarchie. Jedná se o samotná podkladová data použitá v reportu.

 

Datový tok (Dataflow)

Datový tok v Power BI. Umožňuje uživatelům extrahovat data z různých zdrojů, transformovat je a načítat je do Power BI služeb. Dataflows jsou užitečné pro centralizovanou správu datových transformací a zajištění konzistence dat napříč různými sestavami a pracovními prostory.

Datový tok obsahuje nástroje na automatické nastavení aktualizace dat. Cloudový datový tok obsahuje i cloudovou verzi Power Query.

 

Streamovaná datová sada (Streaming dataset)

Streamovaná datová sada umožňuje zpracování a vizualizaci dat v reálném čase. Uživatelé mohou vytvořit datovou sadu, která přijímá data ze streamovacích zdrojů, jako jsou IoT zařízení nebo sociální média, a okamžitě je zobrazit v dashboardu. Streaming datasets jsou klíčové pro scénáře, kde je nutné monitorovat data v reálném čase a rychle reagovat na změny.

 

Zapnutí zobrazení struktury datového toku je možné v pravém horním rohu Power BI.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Power BI
Zjistit více